SPOŁECZNA KRAJOWA SIEĆ RATUNKOWA

JEJ ROLA I ZADANIA


    W dobie wręcz rewolucyjnych zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w technikach ratowniczych, Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa ma swoje stałe i trwałe miejsce w procesie zapewniania pomocy w sytuacjach zagrożenia.

     Organizacja nasza od ponad dwudziestu lat niesie ludziom pomoc w sytuacjach zagrożenia oraz naruszenia ich praw obywatelskich. W latach 1989-2000 udzielaliśmy pomocy w ponad 100 tysiącach przypadków rocznie. Obecnie, po przeminięciu codziennej roli ratunkowej CB-Radio, ilość ta wprawdzie zmalała, ale w dalszym ciągu jest istotna i wynosi ponad 20 tysięcy przypadków udzielenia pomocy rocznie.

     W sumie, na przestrzeni lat, liczba przypadków udzielenia przez naszą organizację pomocy ludziom sięga kilku milionów, co pozwala na sformułowanie tezy, że nie ma w Polsce rodziny, w której ktoś nie skorzystałby w takiej czy innej formie z naszej pomocy.

    Stworzyliśmy Krajową Sieć Alarmową SKSR, która jest w pełni profesjonalnym, jednym z najnowocześniejszych tego typu systemów w Europie. System ten reaguje na sygnały wysyłane przez różnego rodzaju urządzenia alarmowe sygnalizujące takie zagrożenia jak np.: pożar, ulatniający się gaz, bezpośrednie zagrożenie życia w wyniku jednostki chorobowej np. zawał serca, napad czy włamanie. Każdy (osoba prywatna, firma, instytucja) może przystąpić do stowarzyszenia i korzystać z tego obywatelskiego systemu bezpieczeństwa, a tym samym bez konieczności ponoszenia wysokich opłat, zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa oraz niezwłoczną reakcję odpowiednich służb w przypadku powstania zagrożenia.

    Dzięki funkcjonowaniu naszej sieci szybko i sprawnie dociera wezwanie do Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej lub Policji. Olbrzymie znaczenie ma szybkość dotarcia wezwania o pomoc. Daje to bowiem możliwość skutecznej interwencji danej służby. W tysiącach przypadków wezwanie do odpowiedniej służby dociera natychmiast po zaistnieniu zdarzenia. Takiej sieci powiadamiania w żaden sposób nie da się zorganizować w oparciu o etatowe siły służb państwowych, ponieważ pochłonęłoby to wręcz olbrzymie środki finansowe. Może zatem się ona opierać jedynie o zorganizowany system społeczny.

    Krajowa Sieć Alarmowa SKSR z powodzeniem może być też wykorzystywana do wykrywania i sygnalizowania różnego rodzaju dużych zagrożeń, które niosą dla ludzi zarówno siły przyrody jak i rozwój cywilizacji.

    Jako organizacja pozarządowa stanowimy automatycznie społeczną kontrolę prawidłowości działania służb państwowych. Podczas codziennych działań w sferze bezpieczeństwa widzimy i sygnalizujemy zarówno ewentualne nieprawidłowości, jak i stosowane niewłaściwe rozwiązania organizacyjne, które często można łatwo zmienić i tym samym bezinwestycyjnie zwiększyć skuteczność danej służby.

   W ramach upowszechniania i obrony wolności i praw człowieka, praw obywatelskich oraz demokracji prowadzimy stałe doradztwo i pomoc prawną dla osób, których prawa zostały naruszone.

    Aktywnie uczestniczymy w pracach legislacyjnych różnych aktów prawnych.

    Stowarzyszenie nasze to bezsprzecznie jedna z największych społecznych organizacji w Polsce. Obecnie organizacja nasza zrzesza wiele tysięcy ratowników z całego kraju. Każdego dnia nasi odpowiednio przeszkoleni społeczni ratownicy udzielają w całym kraju pierwszej pomocy ofiarom wypadków i nagłych zachorowań (zawały serca itp.). Często od udzielenia odpowiedniej pierwszej pomocy zależy to, czy ofiara zdarzenia przeżyje. Ratownicy biorą też udział w zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez publicznych jak zawody, festyny, pielgrzymki itp.

    Ratownicy ci pozostają w dyspozycji Sztabów Ratownictwa SKSR na wypadek klęski żywiołowej, katastrofy lub powstania zagrożenia na większą skalę. W razie powstania takiego zagrożenia, w każdej chwili jesteśmy w stanie skierować z terenu kraju na teren zagrożony dodatkowo kilka tysięcy wyszkolonych ratowników wyposażonych w łączność bezprzewodową i własny transport. Dysponujemy także społecznymi, specjalistycznymi grupami ratowniczymi z zakresu ratownictwa wysokościowego, wodnego, podwodnego oraz technicznego, a także specjalistycznymi grupami łączności.

    Licząc według stawek minimalnej płacy, roczna wartość społecznych działań naszej organizacji na rzecz ogółu społeczeństwa wynosi co najmniej 40.800.000,00 złotych. Zaznaczyć należy, że jest to wartość działań czysto społecznych, niepokrywanych z jakichkolwiek dotacji.

    Uratowanego przez naszych ratowników życia i pomniejszonych cierpień ludzi, którym pomagamy, nie można w żaden sposób wycenić - te efekty naszych działań są bezcenne.

    Prowadzimy współpracę z Resortem Zdrowia, Państwową Strażą Pożarną, Policją i Obroną Cywilną. Współdziałamy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności - m.in. podajemy w paśmie CB Radio komunikaty o występujących na terenie kraju zagrożeniach i istotnych utrudnieniach.

    W latach 90-tych doprowadziliśmy  do zakupienia i zainstalowania za społeczne pieniądze radiotelefonów w wielu jednostkach Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji na terenie całej Polski. Zapewniliśmy w ten sposób radiową łączność z tymi służbami na terenie całego kraju.

    Choć w dobie rozwoju telefonii komórkowej coraz rzadziej wykorzystuje się naszą łączność radiową do wzywania pomocy w przypadku codziennych zdarzeń, to jednak należy pamiętać, że w sytuacji klęski żywiołowej będzie to jedyna, ogólnodostępna łączność. System nasz zapewnia zatem niezbędną łączność rezerwową.

    Jak pokazują bolesne doświadczenia zarówno w Polsce jak i za granicą, gdy jakiś duży teren zaleje woda lub przejdą nad nim silne huragany, natychmiast przestają działać wszystkie komercyjne systemy łączności i ludność jest pozbawiona kontaktu ze światem. Tym samym, gdyby nie nasza sieć, ludzie ci byliby pozbawieni możliwości szybkiego wezwania pomocy dla rannych i ciężko chorych, a nawet zasygnalizowania braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb jak np. zaopatrzenie w wodę pitną, żywność, środki higieny itd.

    Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa oprócz wykorzystywania wszelkich komercyjnych systemów łączności działa w paśmie obywatelskim, pasmach radioamatorskich oraz w radiowych częstotliwościach profesjonalnych - dzięki czemu jesteśmy w stanie przekazywać informacje na odległość setek, a nawet tysięcy kilometrów.

    Już wielokrotnie organizacja nasza dała dowody skuteczności swoich działań.

    Dużą sprawnością wykazali się ratownicy SKSR ze Śląska, organizując w czasie pamiętnych pożarów pomoc dla strażaków. Ratownicy SKSR pilotowali jako przewodnicy obce jednostki przyjeżdżające na ich teren oraz dostarczali strażakom walczącym na pierwszej linii z żywiołem zorganizowaną przez siebie żywność i napoje. W sumie wartość udzielonej przez nich pomocy wyniosła około pół miliarda starych złotych.

    Na terenie województwa lubelskiego - gdy poziom wód osiągnął stan alarmowy - ratownicy SKSR pomagali zbierać informacje o sytuacji na poszczególnych odcinkach dróg wodnych. Podobnie w czasie zamieci śnieżnych w tym samym województwie zapewniali w pewnych momentach jedyną łączność z odciętymi przez zaspy wioskami.

    W Gdańsku, podczas słynnego pożaru hali widowiskowej, posiadacze radiotelefonów przewozili poparzonych do szpitala, co umożliwiło szybkie udzielenie setkom ofiar fachowej pomocy.

    Podczas Powodzi stulecia na południu Polski nasza sieć okazała się zbawienna. Dziesiątki Burmistrzów, Prezydentów Miast, Wójtów oraz Wojewodowie złożyli pisemne wyrazy uznania i wdzięczności społecznym Ratownikom SKSR.

    Stowarzyszenie nasze reprezentuje Polskę na forum Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego (ECBF), gdzie prowadzimy współpracę w ramach europejskiej sieci ratownictwa i pomocy. Prezes Zarządu Głównego stowarzyszenia pełni funkcję Wiceprezydenta Federacji oraz Generalnego Koordynatora Europejskiej Sieci Ratunkowo - Alarmowej. Przeprowadzona w wyniku apelu nadanego przez chorwacką organizację Radia Obywatelskiego międzynarodowa akcja zaowocowała dostarczeniem do Chorwacji 200 ton żywności i różnych leków.

    Przykłady takie można mnożyć.

    Nader korzystnym i zasadnym jest powszechne wykorzystywanie prowadzonej przez nasze stowarzyszenie Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowo Alarmowej do zabezpieczenia siebie i swoich bliskich, a także swojego mienia oraz przeciwdziałania innym zagrożeniom.

    Oprócz naszych działań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego na uwagę zasługuje również cała gama naszych działań w zakresie upowszechniania i obrony wolności i praw człowieka, praw obywatelskich oraz demokracji, niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania integracji międzynarodowej.