Witamy w dziale "Informacje - Stowarzyszenia".

Zarejestrowani użytkownicy naszego serwisu mogą w tym dziale publikować swoje artykuły dotyczące problematyki funkcjonowania stowarzyszeń.

Serwis nie odpowiada za treść takich publikacji.  

 

Opublikuj swój artykuł.

-----------------------------------------------------------------------------------

"WSPARCIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W POLSCE  – NOWE OTWARCIE"  

20160323 szydlo03Kancelaria Prezesa Rady Ministrów gościła przedstawicieli trzeciego sektora na konferencji "WSPARCIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W POLSCE – NOWE OTWARCIE". Gospodarzem konferencji był Wojciech Kaczmarczyk Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Konferencję otworzyła Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów.

Głównym elementem konferencji była prezentacja założeń Narodowego Programiu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Propozycje te są efektem ponad 2-letnich analiz zespołu ekspertów, stanowiącym próbę odpowiedzi na głosy i postulaty zgłaszane w dyskusji wewnątrz III sektora. Główne cele Programu to „uobywatelnienie” państwa, a także stworzenie dobrych, przyjaznych warunków prawnych dla rozwoju aktywności obywatelskiej w Polsce.

20170719kps2aDo Sejmu trafił projekt Ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła dwie poprawki zgłoszone przez naszą organizację.

Rada Ministrów ustanowiła Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Poniżej treść rozporządzenia w tej sprawie.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

20150304sejm04Senat zatwierdził bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

Stowarzyszenia postulowały odrzucenie tego projektu z uwagi na to, że powoduje on o wiele więcej szkody niż pożytku.


Organizacja nasza zwróciła się do parlamentarzystów z prośbą  o uchwalenie zmiany ustawy o rachunkowości, skutkującej zwolnieniem stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości na rzecz ewidencji przychodów i rozchodów, co jest od wielu lat postulowane przez te organizacje.

Obecny stan traktujący stowarzyszenia non-profit tak samo jak przedsiębiorstwa, które osiągają przychody ponad 1 200 000 euro jest bezzasadny i wręcz niezrozumiały.

26 maja 2015 roku odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie kolejnej nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa ta była już wielokrotnie zmieniana, a organizacje społeczne mają ciągle do niej wiele zastrzeżeń. Nasuwa się zatem pytanie czy będzie to kolejny przysłowiowy knot legislacyjny, czy też posłowie wezmą wreszcie pod uwagę, że działalność społeczna powinna być przez państwo wspierana, a przepisy jej dotyczące winny w prosty i jednoznaczny sposób realizować takie wsparcie.

W ostatnich latach obserwujemy w Polsce zjawisko powstawania różnych przedsięwzięć, głównie niczego niefundujących fundacji, podszywających się pod autorytet działalności społecznej i zagarniających dla siebie lwią część funduszy przeznaczonych przez państwo na wspieranie działalności społecznej.

Fundacje te poza założycielami nie mają żadnych członków i nie wykonują żadnej pracy społecznej. Niczego nie fundują, bo nie mają żadnego własnego funduszu. Nastawione są natomiast na pozyskiwanie i konsumowanie środków finansowych przeznaczanych przez państwo na wspieranie działalności społecznej, zagarniając dla siebie lwią część tych funduszy.

28 stycznia 2015 r. odbędzie się kolejne posiedzenie senckiej komisji, w czasie którego senatorowie będą zajmowali się sprawą petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwolnienie stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia pełnej ksiegowości.

Czytaj więcej...

Notatka ze spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami łódzkich organizacji pozarządowych oraz pracownikami Urzędu Miasta Łodzi, dotyczącego projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania,

Szanowni Państwo,

W dniu 18 listopada br. rozpoczęło się głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (tzw. PO WER).

Program PO WER może odegrać ważną rolę w poprawie, tak trudniej obecnie, sytuacji ekonomicznej i społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce,

Rozpoczęto konsultacje kolejnego projektu Rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Publikujemy pismo opiniujące oraz treść tego projektu z załącznikami zawierającymi uwagi stowarzyszeń.